left
   เมนูหลัก
   แผนกงานในสถานี
   โรงพักเพื่อประชาชน
สถิติผู้ใช้งาน
 ขณะนี้
2  คน
 วันนี้
35  คน
 เดือนนี้
35  คน
 ปีนี้
12014  คน
 ทั้งหมด
80397  คน
 วันนี้ 1 ธันวาคม 2558
 ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2550
สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม
สถิติคดีจราจร
ข่าวสารกองสารนิเทศ สตช.
ข้อมูลข่าวสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คนหายพลัดหลง
ตรวจสอบรถหาย
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
รายงานคดี
ข่าวประกวดราคา ภ.4
ข่าวรับสมัครตำรวจ
ตอบปัญหากฏหมาย
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน
ตำรวจภูธรภาค 4
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


รายพระนาม/นามผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอวังสะพุง
 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตั้งแต่ พ.ศ. – พ.ศ.    
1 หลวงราชภักดี (พิกุล) 2441-2442    
2 หลวงภักดีณรงค์ (ท่า) 2442-2443    
3 หลวงภักดีอักษร (เทียม) 2443-2445    
4 ขุนพิพัฒนกิจนุศาสตร์ (บัวรส)2445-2448    
5 หลวงพินิจอักษร (เทียม) 2448-2450    
6 ขุนพิพัฒนสพุงเขต (คำพัน มงคลวัฒน์) 2450-2457    
7 หลวงบรรหารอรรถคดี 2457-2460    
8 หลวงวิจิตร      คุณสาร (โต๊ะ  พลวิเศษ) 2460-2465    
9 นายถวิล          เจียรมานพ 2465-2466    
10 หลวงพิศาลสารกิจ 2466-2469    
11 หลวงภูมิพิริการ 2470-2476    
12 นายทิพย์         กฤษมานิต 2476-2481    
13 ขุนอารักษ์      ธุระราษฎร์  (กำปั่น  เณรโต) 2481-2482    
14 นายประสาน  วสุวัติ 2482-2486    
15 นายแคล้ว       โกศลวรรธนะ2486-2488    
16 นายสุเทพ       รัตนเสวี 2488-2489    
17 นายประยูร     จามิกร 2489-2489    
18 ขุนพระยาประสาท  (แก้วทองพัสสา)2490-2490    
19 นายบุญชัย      สอนอิ่มศาสตร์2491-2495    
20 นายเชาว์         พงศ์ประดิษฐ์2495-2496    
21 นายคม            จันทบาตร 2496-2497    
22 นายพิชัย          ศรีอุทัย 2497-2499    
23 นายต่วน          ไกรศรีวรรธนะ2499-2501    
24 นายประเสริฐ   รัตนารมย์ 2501-2502      
25 ร.ต.ต.สุข            ศรีเพ็ญ 2502-2508    
26 นายสุริยัน           ตันตวสี 2508-2510    
27 นายฤทัย             ชิวรัตน์ 2510-2512    
28 นายอภัย             หล้าสุวงษ์ 2512-2514    
29 พ.ต.สีห์พนม      วรสาร 2514-2517    
30 นายกวี                บำเพ็ญบุตร2517-2518    
31 นายพิชัย             ยุวนิช 2518-2519    
32 ร.ต.ไมตรี           บุญณะ 2519-2521    
33 นายวีรเทพ         หาญณรงค์ 2521-2523    
34 นายประสพ       สุจริตจันทร์ 2523-2527    
35 นายจีรศักดิ์         เกษียนบุตร2527-2531    
36 ร.อ.คุณมี            รัตนปริญญา2531-2532    
37 นายธวัช             เสถียรนาม2532-2535    
38 นายวิชา             ทัพธง 2535-2539    
39 นายชีวิต            แก้ววัฒนะ 2539-2542    
40 นายสมศักดิ์      นันทศักดิ์ศิริ2542-2543    
41 นายเทพ            บูรมิ 2543-2547    
42 นายเริงชัย         ไชยวัฒน์ 2547-2550    
43 นายเสน่ห์          นนทะโชติ 2550-ปัจจุบัน  

บทที่ 1

สภาพทั่วไป  และข้อมูลพื้นฐานอำเภอ
1. คำขวัญอำเภอวังสะพุง
วังสะพุงแดนเกจิอาจารย์ ต้นตำนานเมืองเซไล
เสมาหินทรายเลื่องชื่อ นามระบือศูนย์ศิลป์สิรินธร

2. ความเป็นมา

เดิมเป็นแขวงขึ้นอยู่กับเมืองหล่มสัก ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2450 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้มี “เมืองเลย” วังสะพุง จังได้โอนมาอยู่กับเมืองเลย ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นจังหวัดเลย
อำเภอวังสะพุง ต่อมาได้แบ่งแยกออกไปเป็นอำเภอและกิ่งอำเภอ ดังต่อไปนี้
-อำเภอภูกระดึง  ได้แยกออกจากอำเภอวังสะพุงเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2505 และยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม  2506
-อำเภอภูหลวง ได้แยกเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2523 และยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม  2535
-อำเภอเอราวัณ ได้แยกเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 1 เมษายน  2550 และยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อวันที่  8  ตุลาคม  2550

สำหรับอำเภอภูกระดึง ซึ่งแบ่งแยกจากอำเภอวังสะพุง ครั้งแรกได้แบ่งแยกตนเองออกเป็นอำเภอผาขาว โดยตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2531 ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน  2536 และแยกเป็นกิ่งอำเภอหนองหิน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  2540 และยกฐานเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม  2550
สรุปแล้ว อำเภอวังสะพุงเดิมได้แบ่งออกเป็น 5 อำเภอ

3. ที่ตั้ง/พื้นที่/อาณาเขต
อำเภอวังสะพุง ตั้งอยู่ตอนกลาง ค่อนมาทางใต้ของจังหวัดเลย อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ 22 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 1,144.35 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดกับเขตอำเภอเมืองเลย และอำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย
 ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอภูหลวงอำเภอหนองหิน และอำเภอผาขาว จังหวัดเลย
ทิศตะวันออก ติดกับอำเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย
ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอภูเรือ และอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

4. ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพโดยทั่วไป เป็นภูเขา และที่ราบสูง โดยเฉพาะด้านทิศตะวันตก มีทิวเขาภูหลวง ทอดยาวตลอดแนว เป็นต้นกำเนิดแหล่งน้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำเลย แม่น้ำทบ แม่น้ำฮวย ส่วนทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก เป็นที่ราบสูงสลับเตี้ย มีแม่น้ำปวนไหลผ่าน

5. ลักษณะภูมิอากาศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และที่ราบสูง มีพื้นที่ราบลุ่มเพียงเล็กน้อย สูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 200-500 เมตร ทำให้ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด มี 3 ฤดู คือ
*ฤดูร้อน อากาศร้อนแห้งแล้ง อบอ้าว อุณหภูมิเฉลี่ย 32-35 องศาเซลเซียส
(มีนาคม – มิถุนายน)
*ฤดูฝน อากาศฝนตกชุกพอประมาณ (กรกฎาคม – ตุลาคม)
*ฤดูหนาว อากาศตอนกลางวันจะไม่เย็นจัด ส่วนกลางคืนเย็นจัด 
(พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์)

6. ประชากร

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2550 มีประชากรจำนวนทั้งสิ้น 96,432  คน แยกเป็นชาย 48,600 คน  เป็นหญิง  47,832  คน จำนวนครัวเรือน  25,480  ครัวเรือน

7. ศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือ -ศาสนาพุทธ   99%
-ศาสนาอื่น ๆ  1 %


8. การเมืองการปกครอง

จำนวน  10 ตำบล 144 หมู่บ้าน

การปกครอง
อำเภอวังสะพุง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 ตำบล 144 หมู่บ้าน เทศบาลตำบลจำนวน 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 10 แห่ง 
 ตำบล    
1.วังสะพุง
2.ศรีสงคราม
3.ผาน้อย
4.หนองหญ้าปล้อง
5.โคกขมิ้น
6.ทรายขาว
7.ผาบิ้ง
8.เขาหลวง
9.หนองงิ้ว
10 ปากปวน
รวมจำนวนหมู่บ้าน 144 จำนวน อบต.10 แห่ง,จำนวนเทศบาล1 แห่ง  

 
หน่วยงานสังกัดส่วนภูมิภาค
1. ที่ทำการปกครองอำเภอวังสะพุง
2.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังสะพุง
3.สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง
4.สำนักงานป่าไม้อำเภอวังสะพุง
5.ที่ทำการสัสดีอำเภอวังสะพุง
6. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง

หน่วยงานสังกัดส่วนกลาง
1. สถานีตำรวจภูธรวังสะพุง และสถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
2.โรงพยาบาลวังสะพุง
3.ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนวังสะพุง
4.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2
5.สถานีทดลองหม่อนไหมเลย
6.สถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์เลย
7.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เลย
8.สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาคณะสัตวแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9.กลุ่มงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
10.สรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง
11.สรรพสามิตพื้นที่สาขาวังสะพุง
12.สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาวังสะพุง
หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   ประกอบด้วย
1. เทศบาลตำบลวังสะพุง
2.องค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง
3.องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม
4.องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย
5.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
6.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น
7.องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
8.องค์การบริหารส่วนตำบลผาบิ้ง
9.องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
10.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงิ้ว
11.องค์การบริหารส่วนตำบลปากปวน

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย
1. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาควังสะพุง
2. สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาควังสะพุง
3. บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
4. ธนาคารออมสิน
5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
6. บริษัท ท.ศ.ท. คอร์เปอร์เรชั่นมหาชน จำกัด

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ไฟฟ้า
-หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้จำนวน 144 หมู่บ้าน
ประปาภูมิภาค (วังสะพุง/นาดอกไม้) 2 แห่ง
ประปาชนบท 71 แห่ง
ประปาหมู่บ้าน 38 แห่ง
   
รวม 111 แห่ง  

โทรศัพท์
-หมายเลขโทรศัพท์จำนวน 3,450 หมายเลข
การคมนาคม    
1.ทางหลวงแผ่นดิน
1.1 สายวังสะพุง-อุดรธานี(สาย 210)
1.2 สายวังสะพุง-ขอนแก่น (สาย 201)
2. ทางหลวงชนบท
2.1 สายวังสะพุง- อำเภอภูหลวง (สาย 2250)
2.2 สายวังสะพุง – ตาดดอย (สาย 2016)
2.3 สายวังสะพุง – บ้านนาหลวง (สาย 2140)
 
การสื่อสารและการโทรมนาคม
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  จำนวน 1 แห่ง
สถานีวิทยุชุมชน จำนวน 3 แห่ง
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น              จำนวน-   แห่ง

ด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร
ด้านพืช   ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร มีจำนวน  10 ศูนย์ ผู้อำนวยการศูนย์ จำนวน  9 คน มีพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญดังนี้
-ข้าวนาปี,ข้าวไร่พื้นที่ปลูก 104,020 ไร่
-อ้อยโรงงาน พื้นที่ปลูก   50,789 ไร่
-มันสำปะหลังโรงงานพื้นที่ปลูก  24,783 ไร่
-พริกพื้นที่ปลูก                      13,086 ไร่
-ถั่วเหลืองฤดูฝนพื้นที่ปลูก     7,672 ไร่
- ลูกเดือย พื้นที่ปลูก     8,000 ไร่
-มะขามหวาน พื้นที่ปลูก     8,869 ไร่
-มะม่วง พื้นที่ปลูก     3,055 ไร่
-ลำไย พื้นที่ปลูก     1,792 ไร่
-ยางพารา พื้นที่ปลูก   61,147     ไร่
-กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีจำนวน  14 กลุ่ม สมาชิก2,550 คน
-กลุ่มยุวเกษตรกร มีจำนวน 6 กลุ่มสมาชิก 72 คน
หมายเหตุ  กลุ่มเกษตรกรถ่ายโอนภารกิจให้กรมส่งเสริมสหกรณ์แล้ว
ด้านปศุสัตว์
-กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์ จำนวน  1 กลุ่มมีสมาชิก  10 คน
-กลุ่มเลี้ยงเป็ดเทศ จำนวน - กลุ่ม มีสมาชิก    - คน
ด้านสัตว์ใหญ่
-โคนม จำนวน   129 ตัว เกษตรกรจำนวน 7 ราย
-โคเนื้อ จำนวน 7,562 ตัว เกษตรกรจำนวน 952 ราย
- กระบือ จำนวน  524 ตัว เกษตรกรจำนวน   77 ราย
- สุกร จำนวน 4,050 ตัว เกษตรกรจำนวน 327 ราย
- แพะ จำนวน    200 ตัว เกษตรกรจำนวน1 ราย

ด้านสัตว์ปีก
- เป็ดไข่ จำนวน - ตัว เกษตรกรจำนวน-ราย
- เป็ดเนื้อ จำนวน- ตัว เกษตรกรจำนวน-ราย
- เป็ดเทศ จำนวน  4,117 ตัว เกษตรกรจำนวน448 ราย
- ไก่ไข่ จำนวน  5,000 ตัว เกษตรกรจำนวน 2 ราย
-ไก่เนื้อ จำนวน17,019 ตัว เกษตรกรจำนวน 13 ราย
-ไก่พื้นเมือง จำนวน 13,516 ตัว เกษตรกรจำนวน      1,797 ราย
- ห่าน จำนวน - ตัว เกษตรกรจำนวน- ราย
- นกกระจอกเทศ จำนวน   - ตัวเกษตรกรจำนวน-ราย

ด้านการประมง
- เกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินจำนวน -ไร่ เกษตรกร-ราย
- เกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชัง จำนวนกระชัง เกษตร-ราย
- ประมงหมู่บ้าน จำนวน-ไร่ แห่ง
- เลี้ยงปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน-ไร่ แห่ง
- เกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน ราย

ด้านกลุ่มอาชีพ
                     1. กลุ่มหัตถกรรมจักสานไทเลย (กลุ่มจักสานไม้ไผ่) จำนวน 2  กลุ่ม  สมาชิก   96 คน
2. กลุ่มทอผ้าฝ้าย จำนวน 6  กลุ่ม  สมาชิก  185 คน
3. กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ไหม (ผ้าไหม) จำนวน 2  กลุ่ม  สมาชิก    42 คน
4. กลุ่มสตรีทอไหมพรม จำนวน 2  กลุ่ม  สมาชิก    87 คน
5. กลุ่มสตรีทำน้ำพริก,ขนม (น้ำพริกชาววัง) จำนวน 1  กุล่ม  สมาชิก    25 คน
6. กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินฯ จำนวน 3  กลุ่ม  สมาชิก   105 คน
7. กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพ จำนวน 1   กลุ่ม สมาชิก     25 คน

ด้านหม่อนไหม ศูนย์บริการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเลย 3
พื้นที่ทั้งหมด จำนวน  134 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา
พื้นที่ปลูกหม่อน-งานวิจัยหม่อนไหม 30 ไร่ -งานผลิตพันธุ์หลัก  90 ไร่
-สิ่งปลูกสร้างและอื่น ๆ 14 ไร่  2 งาน 15 ตารางวา

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
1. ฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน ครั้ง/คน
2. จัดทำเอกสารคำแนะนำ   จำนวน ฉบับ
3. จัดนิทรรศการ  จำนวน ครั้ง
4. ร่วมออกบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน ครั้ง
5. ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จำนวน ครั้ง

การอุตสาหกรรม
อำเภอวังสะพุงมีโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้
 
โรงโม่หิน
โรงหีบฝ้าย
โรงสีข้าว (ขนาดใหญ่) 3
โรงงานผลิตนมสำเร็จรูป
โรงแปรรูปไม้ (ขนาดเล็ก)56
(แปรรูปไม้จามจุรี 253 โรง, หวงห้าม 3 โรง)  

การพาณิชย์และการบริการ
ร้านค้าส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาล มีตลาดสาธารณะระดับอำเภอ จำนวน 2 แห่ง และระดับตำบลจำนวน  3 แห่ง อยู่ที่บ้านปากปวน ตำบลปากปวน,บ้านเหมืองแบ่ง ตำบลหนองหญ้าปล้อง และบ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว นอกจากนี้ร้านค้าส่วนมากจะจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด ของป่า   พืชไร่ และของชำ เป็นส่วนใหญ่
มีสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ จำนวน 5 แห่ง
ร้านอาหาร/คาราโอเกะ จำนวน            20 แห่ง
มีโรงแรมและรีสอร์ท จำนวน            10 แห่ง
มีสหกรณ์ จำนวน  5  แห่ง
-สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จำกัด
-สหกรณ์การเกษตรสามัคคีวังสะพุง จำกัด
-สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากปวน จำกัด
-สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านผาน้อย จำกัด
-สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคกระบือวังสะพุง จำกัด
การท่องเที่ยง
อำเภอวังสะพุง มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง ส่วนมากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัตถุโบราณ   
1.วัดป่าสัมมานุสรณ์ บ้านโคกมน ตำบลผาน้อย
2.วัดป่าโคกมน
3.วัดถ้ำผาบิ้ง
4.วัดถ้ำผาพุง
5.โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติฯ
6.ผาบ่าว-ผาสาว
7.พระธาตุกุดตอเรือ
8.น้ำตกน้ำทบ
9.น้ำตกน้ำจันทร์
10.หอศิลป์สิรินธร (ร.ร.ศรีสงครามวิทยา)
11.วัดถ้ำผาหมากฮ้อ
12.เสมาหินทราย
การเงินการคลัง
มีธนาคาร  จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
1. ธนาคารกรุงเทพมหาชน  จำกัด
2. ธนาคารกสิกรไทยมหาชน จำกัด
3. ธนาคารไทยพาณิชย์มหาชน จำกัด
4. ธนาคารออมสิน
5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

5. ด้านสังคม
การศึกษา
 สถานศึกษา
(สังกัดเดิม)
สปช.58
สศ.8
อาชีวศึกษา 1
เอกชน2
ศาสนา

ที่มา: เขตพื้นที่การศึกษาเลย
-ระบบการศึกษานอกโรงเรียน

การสาธารณสุข
1. มีการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยมีสถานบริการดังนี้
- โรงพยาบาลขนาด 60 เตียงจำนวน     1 แห่ง
-  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจำนวน     1 แห่ง
-  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน    17 แห่ง
- สำนักงานส่วนมาลาเรีย จำนวน       1  แห่ง
- คลินิคแพทย์ จำนวน       8 แห่ง
- สถานพยาบาล จำนวน                2 แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน       2               แห่ง
- ร้านขายยาบรรจุเสร็จ จำนวน      7 แห่ง
- ร้านขายยาแผนโบราณ จำนวน         1 แห่ง

2. จำนวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข มีดังนี้ 
แพทย์ 6
ทันตแพทย์ 4
เภสัชกร 5
พยาบาล 71
จนท.สาธารณสุข 61
จนท.อื่น ๆ1
อาสาสมัครสาธารณสุข
(ผสส.,อสม.) 2,052

การรักษาความสงบเรียบร้อย
สถิติข้อมูลคดีอาญา ตั้งแต่ปี 2548-2550
 คดีอาเสพติด 42    
คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 4    
คดีประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย 24    
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 48    
คดีที่น่าสนใจ 23    
คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 300  
ที่มา : สถานีตำรวจภูธรอำเภอวังสะพุง

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แหล่งน้ำธรรมชาติ ที่มีผลต่อกิจกรรมการเกษตร และการอุปโภคบริโภคของประชาชนชาวอำเภอวังสะพุง ประกอบด้วย
1. แม่น้ำเลย ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาไหลผ่านอำเภอภูหลวง ผ่านตำบลทรายขาว ตำบลศรีสงคราม ตำบลวังสะพุง ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง อำเภอเมืองเลย และไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคาน
2. ลำน้ำปวน เกิดจากภูล่ามช้าง ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน ไหลเข้าสู่เขตอำเภอวังสะพุง ตำบลโคกขมิ้น ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลผาน้อย และไหลลงสู่แม่น้ำเลยที่ตำบลปากปวน 
3. ลำน้ำทบ เกิดจากบนภูหลวง ไหลผ่านตำบลเขาหลวง ตำบลทรายขาว ไหลลงสู่แม่น้ำเลย ในเขตท้องที่ตำบลทรายขาว
4. แม่น้ำสวย เกิดจากดงน้ำโสม อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ไหลผ่านอำเภอนาด้วง อำเภอเอราวัณ ไหลเข้าสู่เขตอำเภอวังสะพุง ผ่านตำบลผาน้อย ไหลลงสู่แม่น้ำเลย
ทรัพยากรป่าไม้
สภาพป่าไม้ของอำเภอวังสะพุง จำนวน 9 ป่า หลายตำบลในท้องที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ และได้ถูกราษฎรบุกรุกเข้าทำลายเป็นส่วนมาก จนบางแห่งไม่มีสภาพป่าสงวน เนื่องจากเป็นที่โล่งเตียน มีแต่ไร่นาและบ้านเรือนราษฎร ส่วนป่าไม้ที่ถูกทำลายก็มีลักษณะเป็นหย่อม ๆ 
บริเวณที่สูงบางแห่งและบริเวณภูหลวง  ซึ่งมีสภาพป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากชนิดไม้ได้แก่ ไม้ยาง ไม้มะค่าโมง ไม้ประดู่ กระยาเลย ตะแบกเป็นต้น
ทรัพยากรแร่ธาตุ
ทรัพยากรธรณีในเขตอำเภอวังสะพุง มีการสำรวจ ได้แก่ แร่เหล็ก ที่ภูอ่าง ที่ตำบล ผาน้อย  แร่ยิบซั่ม ที่ตำบลวังสะพุง แร่ทองคำที่ตำบลปากปวน และตำบลเขาหลวง 


วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอำเภอ
วิสัยทัศน์การพัฒนาอำเภอในภาพรวม
“ชุมชนมั่งคั่ง ทำการเกษตรผสมผสาน ปลอดสารเคมี ปฏิบัติตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์ครบวงจร สิ่งแวดล้อมยั่งยืนมีสภาพกาย สุขภาพจิต มีหลักประกันสุขภาพ ตลอดชีวิต ส่งเสริมการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยว”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ
1. ยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาความยากจน
1.1 พัฒนาการเกษตรผสมผสาน ปลอดสารพิษ
1.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา พัฒนาผลิตภัณฑ์
1.3 สนับสนุนเงินทุนชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพ
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
1.5 สร้างเครือข่ายการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ โดยใช้กลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
1.6 พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

2. ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
2.1 กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ปลอดยาเสพติด 100 % และมีระบบชุมชนร่วมตรวจสอบ
2.2 สร้างเครือข่ายบุคลากรในชุมชนในการป้องกันให้ประชาชนมีความ
      ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและปลอดภัยจากยาเสพติดทุกชนิด
2.3 นำยุทธศาสตร์ “รวมพลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด มาใช้ในการแก้ไข
      ปัญหายาเสพติด โดยปลุกจิตสำนึกและระดมมวลชนต่อต้านภัยยาเสพติด
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
3.1 ส่งเสริมพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีจิตสำนึกในการบริการประชาชน ใช้
      หลักธรรมาภิบาลในการทำงาน
3.2 ส่งเสริมประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของ
      ราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบประชาคม
4. ยุทธศาสตร์การให้บริการที่ดีแก่ประชาชน
4.1 บริการด้วยความเสมอภาค รวดเร็ว และถูกต้อง
4.2 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริการประชาชน
4.3 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
4.4 เน้นการบริการเชิงรุก อำนวยความสะดวกและบริการที่ดีแก่ประชาชน

 5. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
5.1 สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำหนดรูปแบบการใช้ที่ดินการวางผังเมืองที่เหมาะสม
5.2 จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค และการบริการสาธารณะให้ครบถ้วน เพียงพอแก่ความต้องการ
5.3 จัดให้มีสวนสาธารณะและแหล่งนันทนาการที่เหมาะสม รวมทั้งลานกีฬา
      ต้านยาเสพติด
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป
5.5 จัดระบบการกำจัดขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
6.1 สำรวจและพัฒนาสถานที่ที่สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้
6.2 สร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์พื้นที่แหล่ง ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.3 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อม
7.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มในการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
7.2 สนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาและการผลิต ผลิตภัณฑ์
7.3 ส่งเสริมเครือข่ายการตลาดให้ขยายในวงกว้าง
8. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.1 สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.2 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแลรักษาและพัฒนา
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.3 ดูแลรักษาคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน
8.4 ควบคุมการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ให้อยู่ในระดับไม่เป็นอันตราย                     ต่อประชาชน

หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการอำเภอวังสะพุง

 
ส่วนราชการ **042*** Fax ส่วนราชการ **042*** Fax    
ปกครองอำเภอวังสะพุง 841141 841370
เทศบาลฯวังสะพุง 841393    
สรรพากรพื้นที่ฯ 841457
อบต.วังสะพุง 801121    
พัฒนาชุมชนอำเภอ 841270 841270
อบต.ศรีสงคราม 850513    
เกษตรอำเภอ 841430 841430
อบต.ผาน้อย 076544    
สภ.วังสะพุง 841245 841245
อบต.หนองหญ้าปล้อง 077666    
สภ.หนองหญ้าปล้อง 077631     077700
อบต.โคกขมิ้น 077454    
ที่ดินจังหวัดเลย สาขาฯ 841560
อบต.ทรายขาว                     076122
อบต.หนองงิ้ว 801033    
สาธารณสุขอำเภอ 841868
อบต.ผาบิ้ง 077080    
อบต.ปากปวน                       850599
อบต.เขาหลวง                       076780
โรงพยาบาลวังสะพุง 841101 841101    
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน 841672 841672    
เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 841435 841435    
การประปาวังสะพุง  841033 841033
สถานีวิจัยพันธุ์สัตว์เลย 841517 841517    
การไฟฟ้าฯ วังสะพุง 841060 841416
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เลย 812839 812839    
สำนักงานโทรศัพท์ 841123 841321
สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น        
ไปรษณีย์โทรเลขวังสะพุง 841011        
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 841410 841795    
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย 841573 841573    
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง 850879 850162    
สถานีทดทองหม่อนไหมเลย 812879 850162    
หมวดการทางวังสะพุง 841555  

  
ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์    
ร้านอาหาร      
1. ร้านอาชา      
2. ร้านตำหนักวัง 0-4284-1166    
3.ร้านครัวไทย 089-2765907    
4. ร้านทิวไผ่ 0-4284-1047    
5. ร้านทานตะวัน 0-4284-    
6. ร้านซาลาเปา 0-4284-1136    
7. ร้านหน้าวัง 0-4284-1418    
ที่พัก    
1. ขุนแผนรีสอร์ท 0-4284-1500    
2.ขุนช้างรีสอร์ท 0-4284-    
3.ภูผาสิงห์วาเลย์ (สจ.กะ) 0-4284-1333    
4.โรงแรมที่พักไร่นิยม 0-4285-0610    
5.โรงแรมกุสุมารีสอร์ท    
6.โรงแรม 99 รีสอร์ท    
7.โรงแรมไร่วังน้ำพุรีสอร์ท    
8.โรงแรมท่าทิศเฮืองรีสอร์ท    
9.โรงแรมตาลคู่รีสอร์ท    
10.โรงเรียนสกุลปลั่งรีสอร์ท    
11.โรงแรมกรีนวิวพานอรมารีสอร์ท    
12.โรงแรมสุนทรชัยรีสอร์ท    

 


 
footer
Wangsaphung Police Station : สถานีตำรวจภูธรวังสะพุง จังหวัดเลย
© Copyright 2009 , All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์ : wang_police@hotmail.com , โทรศัพท์ 042-841022,841245 แฟกซ์ 042-841245


Browser Support : IE , Firefox , Opera , Safari